Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Hägnander & Larsson AB ska vara en mekanisk verkstad i framkant och uppfylla de krav miljölagstiftningen ställer på oss. Vi ska arbeta för en hållbar utveckling och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 


Detta innebär att:

  • vi ska följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet. 
  • vi ska vara lyhörda på kundernas krav och önskemål.
  • vi har uttalade miljömål internt som vi systematiskt eftersträvar att följa. 
  • vi reviderar och fastställer nya miljömål för verksamheten löpande. Ständiga förbättringar.
  • vi informerar medarbetarna om företagets miljöarbete och ger vid behov utbildning.
  • vi har en lista över de kemikalier som används i företaget.
  • vi arbetar aktivt för att minska förbrukningen av vatten, elektricitet, fjärrvärme och drivmedel.
  • vi källsorterar och lämnar in avfall för materialåtervinning.
  • vi återanvänder avfall/restprodukter i så stor utsträckning som det går.